SMYRNA İŞ VE MESLEK SAHİBİ KADINLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI

Madde 1 – Derneğin Adı: “Smyrna İş Ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği”
Kısa Adı: SİMKAD’dir.

DERNEĞİN MERKEZİ

Madde 2 – Derneğin Merkezi İzmir’dir. Dernek yurtiçinde ve yurtdışında gerekli görülen yerlerde şubeler açabilir.

DERNEĞİN AMACI

Madde 3 – Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için politikalar üretmek, ülkemiz kadınının ekonomik bağımsızlığını kazanması için eğitim ve iş olanaklarının arttırılması çalışmalarını yürütmek, pozitif ayrımcılık ve kadına şiddet konusunda bilinç oluşturmak, kadının toplumsal hayata katılımını engelleyen her türlü ekonomik, sosyal, kültürel ve yasal engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik rehberlik hizmetleri vermek; hizmetlerimizi kampanyalar ile desteklemek, kadın sorunlarının çözümlenmesine yönelik lobi çalışmaları yapmak ve örgütlenmek, iletişim ağları kurmaktır.

BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI

Dernek, bu çalışmaları yürütmek için yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir ve aşağıdaki iş ve işlemleri gerçekleştirir.

3.1-İş ve Meslek dallarından yüksek hizmet standardı için çalışmak,

3.1-İş ve Meslek dallarından yüksek hizmet standardı için çalışmak,

3.2-Kadınlarda, topluma karsı yerel ulusal ve uluslararası bağlamda sorumlulukların idraki ve kabulü konusunda bir misyonu uyarmak ve teşvik etmek;
3.3-Kadın ve Kızları ;
a) Eğitim, Mesleki Eğitim ve ileri eğitim;
b) Mesleki kapasite ve zekalarını kendilerinin olduğu kadar başkalarının yararına da kullanmaları konusunda teşvik etmek;
3.4-Aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi için çalışmak;
a)Kadınlar için ekonomik , sivil ve politik yaşamda eşit fırsatlar ve statü kazandırmak,
b)Ayrımcılığı ortadan kaldırmak
3.5-Tüm ülkelerin iş ve meslek sahibi kadınları ile dostluk , işbirliği ve anlayışı geliştirmek;
3.6-Yukarıdaki amaçlara uyan kadınların ekonomik açıdan bağımsız olmalarına yardımcı olan insani mahiyette ve kar amacı gütmeyen projeler üstlenmek ,
3.7-Genç kadınların eğitim yoluyla altyapılarının geliştirilmesi ve istihdama kazandırılması konusunda çalışmalar yapmak,
3.8-Ulusal ve uluslararası gençlik faaliyetlerine katılmak ve bizzat derneğin kendisinin bu tip faaliyetler düzenlemesi,
3.9-Gençlik politikalarının hazırlanması için çalışmalar yapmak, bu bağlamda ulusal ve uluslararası lobi faaliyetlerinde bulunmak,
3.10-Derneğimiz; Tarihi mirasımız olan kültürel zenginliklerimize sahip çıkmak, Ülkemiz ve insanımızın yararına olan her türlü çalışmaları yapmak, Ülkemizde Sivil Toplumun gelişmesi için çalışmalar yapmak, yaşadığımız kentin ve ülkemizin sorunlarına çözüm yolları bulmak için çalışmalar yapmak ve insanımıza gönüllü hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.
3.11- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.
3.12- Tüzükte yazılı amaçların gerçekleştirilmesi için derneğimizin ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek,
3.13- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki derneklere veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlara proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları Ve Biçimleri
a) Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
b) Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
c) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, döküman ve yayınları temin etmek, dökümantasyon merkezi oluşturmak, çalısmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
d) Amacın gerçekleştirilmesi için saglıklı bir çalışma ortamını saglamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
e) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, f) Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duydugu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
g) Üyelerin talepleri halinde üyelerin yararlanması ve boş zamanlarını değerlendirmesi için lokal, sosyal ve kültürel tesisler açmak ve işletmek, h) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını saglamak,
ı) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
i) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
j) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
k) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5253 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
l) Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
m) Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla şubeler ve temsilcilikler açmak,
n) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ
ÜYE OLMA HAKKI

Madde 4-Fiili ehliyete sahip is ve meslek sahibi olan ve derneğin amaçlarını benimseyenler, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanununda belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak kosulu ile derneğe üye olabilir. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılacak yazılı müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi seklinde karar bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz. Derneğe maddi ve manevi bakımdan destek sağlamış bulunanlar Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 5- Hiç kimse dernekte kalmaya zorlanamaz. Her türlü istifa hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış islemi sonuçlanmış olur.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 6- Dernek üyesi iken, medeni hakları kullanma yetkisini ve dernekte üye kalma haklarını kaybedenler ve dernek tüzüğüne aykırı hareket ettiği belirlenenler ve yıllık üyelik aidatlarını bir yıl içerisinde iki kez ihtarname çekilmesine ragmen ödemeyenler, derneğin amaçları ve üyeleri hakkında söz, yazı ve yayın ile dernek huzurunu bozucu davranışlarda bulunmak ve derneğin amaçları doğrultusunda gelişmesini engellemek, verilen görevlerden sürekli kaçmak, Dernek organlarınca alınan kararlara uymamak gibi durumlarda, Yönetim Kurulunca alınacak üyelikten çıkarılma kararı ile üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı Yönetim Kurulunca silinir. Dernek Tüzüğü’ne aykırı hareketlerden dolayı üyelikten çıkarılan üyelerin Genel Kurul’a itiraz hakkı vardır.

ÜYELERİN HAKLARI

Madde 7- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye genel kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişiler oy kullanır.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 8- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir. A ) Genel Kurul, B ) Yönetim Kurulu, C ) Denetim Kurulu,

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI

KURULUŞ ŞEKLİ Madde 9- Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

TOPLANMA ZAMANI

Madde 10- Genel Kurul Üç Yılda Bir Ocak Ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, Yer ve saatte toplanır. Olağan Toplantı dışında Genel Kurul, Yönetim ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beste birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır. Denetleme Kurulunun veya Dernek üyelerinin beste birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmaz ise Denetleme Kurulu ve toplantı isteğinde bulunan Üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplamaya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ

Madde 11- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan Üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yâda elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ

Madde 12- Genel Kurul toplantılarını dernek merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği başka bir yerde de yapılabilir.

TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 13–Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üyelerin 2/3 ‘nün katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ

Madde 14-Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karsısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan Heyeti veya tasnif heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerin karşılarına imza atmaları zorunludur. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim kuruluna yedi gün içerisinde teslim etmekten sorumludur.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Madde 15- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 16- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. 16.1-Dernek organlarının seçilmesi,
16.2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
16.3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibra edilmesi,
16.4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
16.5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
16.6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak Yönetmelikleri İnceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak,
16.7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
16.8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması
16.9-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
16.10-Derneğin vakıf kurması, kurulmuş olan vakıflara katılması veya ayrılması
16.11-Derneğin fesih edilmesi,
16.12-Üyelik ve giriş aidatını belirlemek,
16.13-Yönetim Kurulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak,
16.14-Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi
16.15-Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organa verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
16.16-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
16.17- Ülkenin içinde bulunduğu olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle ve üyelerin bu koşullardan etkilenmesi sonucunda ödenemeyen geçmiş dönem yıllık aidatların silinmesi,
16.18- Uluslararası İş ve Meslek Sahibi kadınlar Federasyonuna üye diğer illerdeki derneklerle federasyon kurulması halinde bu federasyona üye olmaya,

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Madde 17- Genel Kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla, Tüzük Değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır. Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise Genel Kurul Başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oyların yarısından bir fazlasına erisen aday veya öneri aday veya öner kazanmış veya kararlaştırılmış olur. Her üye Genel Kurulda bir oya sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Yönetim Ve Denetleme Kurullarının Görev Ve Yetkileri, Ne Suretle Seçileceği, Asıl Ve Yedek Üye Sayısı

YÖNETİM KURULU

Madde 18- Yönetim kurulu, 5 asıl ve 5 yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur. Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
18.1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
18.2-Derneğin Gelir -Gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
18.3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
18.4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa etmek, devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi almak,
18.5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik ve şube açılmasını sağlamak,
18.6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
18.7-Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek
18.8-Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak, uygulamak ve Yurtiçi ve Yurtdışında gerçekleştirecek her türlü Avrupa Birliği hibe projelerinde ve diğer hibe ve fonlara katılmaya karar vermek, projeler kabul olduğu takdirde projede başvurucu kurum olarak ihale makamları ile sözleşme imzalamak, projelerde görevlendirilecek kişileri belirlemek, bu projelere ait proje bütçelerine ilişkin paraların belirlenen kişi veya kişilerce proje bütçesine uygun olarak bankadan çekilmesine ve harcanmasına karar vermek veya her türlü yurtiçi ve yurtdışı hibe ve fon projelerine ortak veya iştirakçi olarak katılmak ve bu projeler kapsamında Derneğimize aktarılacak bütçe paylarının proje bütçesine uygun olarak Yönetim Kurulu’nca görevlendirilen kişilerce bankadan çekilmesi ve harcanması
18.9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço, beyanname ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporları ve beyannameleri düzenleyerek denetim kuruluna sunmak
18.10-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
18.11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
18.12-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI

Madde 19- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut yönetim Kurulu üyeleri veya denetleme Kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağırır. Çağrının yapılmaması halinde üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi üç üyeyi bir ay içerisinde genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

DENETLEME KURULU

Madde 20- Denetleme Kurulu 3 Asil 3 Yedek üye olmak üzere genel Kurulca seçilir.
Denetleme Kurulunun Görevleri:
20.1-En geç 12 ayda bir ve belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini yönetim kurulunun işlem ve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek
20.2-Denetim sonucu düzenlenecek raporları Yönetim Kuruluna ve Genel Kurul toplantısından önceki hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak
20.3-Gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak

DANIŞMA KURULU

Madde 21- Danışma Kurulu istişare niteliğinde oluşturulan bir kuruldur. Dernek Kurullarına tavsiye niteliğinde önerilerde bulunur. Danışma Kuruluna seçilecek üyeler görevdeki Yönetim Kurulu tarafından, dernek üyelerinden, onursal üyeler ve yardımcıları olacak üye dışı kişiler arasından belirlenir. Dernekte Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış olan üyeler, Danışma Kurulunun daimi üyelerdir. Dernek Başkanı Danışma Kurulu’na başkanlık eder. Dernek Başkanı’nın toplantıya katılamaması durumunda Yönetim Kurulu asil üyelerinden bir üye Danışma Kurulu’na başkanlık eder. Danışma Kurulu üye sayısı için bir sınırlama yapılamaz. Danışma Kurulu’nun görev süresi, Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlıdır. Danışma Kurulu Üyeleri Derneğe sağladıkları fikri ve bedeni fayda nedeniyle yıllık aidat ödemezler. Danışma Kurulu üyelerine gerekli görüldüğü takdirde Yönetim Kurulu kararı ile üyelik sıfatı verilebilir. Bu takdirde üyelik sıfatı verilen Danışma Kurulu üyelerinden herhangi bir aidat talep edilemez.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 22- Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu Derneğin çalışmalarını ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için dernek adına menkul ve gayrı menkul alımlarında Genel Kurul izniyle borçlanabilir.

ORGANLARA SEÇİLENERİN İDARETE BİLDİRİLMESİ

Madde 23- Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük amirliğine yazı ile bildirilir.

ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ GİRİŞ VE YILLIK AİDAT MİKTARINI BELİRLENME ŞEKLİ

Madde 24- Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları Genel Kurul tarafından belirlenir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 25- Derneğin Gelir Kaynakları;
25.1-Üye aidatı ve giriş aidatı
25.2-Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, kermes ve spor Yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanır.
25.3- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
25.4- Gerçek ve Tüzel kişilerin kendi isteği ile yaptıkları bağış ve yardımlar
25.5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
25.6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen gelirler
25.7-Diğer gelirler.

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 26- Dernek Kanun ve Yönetmeliklerde belirlenen defterleri tutar. Bu maddede sayılan defterlerin Noterden veya Dernekler Müdürlüğü’nden tasdikli olması zorunludur.

Beyanname Verilmesi
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Madde 27-Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurulu, Yönetim kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve Toplandığında Genel Kurula sunar. Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte yürütülen ortak projelerle ilgili bildirim derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve proje örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi” ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU

Madde 28- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla Dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 29- Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER

Madde 30- Şubenin organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur. Genel Kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu, beş asil ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan derneklerle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ

Madde 31- Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Eylül ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örnegini toplantının yapıldığı tarihi izleyen tarihi izleyen otuz gün içerisinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar. Şubeler genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu baskanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1) arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20’den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir. Genel Merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır.Genel Merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar. Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.
Temsilcilik Açma : Dernek yurt içinde veya yurt dışında dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu Kararı ile temsilcilikler açabilir. Temsilciliklerin yetkileri Yönetim Kurulu’nun vereceği görevlerle sınırlıdır. Temsilciğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kisi veya kisiler tarafından o yerin mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir.Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar..

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Madde 32- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısı 2 katından az olamaz tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarını 2/3 dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ HALİNDE VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Madde 33-Dernek Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul’un derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun saglanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe iliskin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığının Genel Kurul’un alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 34-Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu, bu konuda hüküm bulunmayan durumlarda ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.